HISTORIA STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

StartKronika StudiumHISTORIA STUDIUM JĘZYKÓW OB...
Rozwiń

Zarządzenie,  Monitor Polski
Zarządzenie, Monitor Polski
Dnia 19 kwietnia 1956 roku Zarządzeniem Ministra Zdrowia (Monitor Polski z dnia 3 maja 1956 roku) zostało powołane Studium Języków obcych Akademii Medycznej w Gdańsku. Jednak początki nauki języków obcych w AMG datuje się od 1 września 1948 roku, tj. od trzeciego roku istnienia Akademii Medycznej jako wyższej uczelni w wyzwolonym Gdańsku.

Zarządzenie Rektora AMG
Zarządzenie Rektora AMG
Prowadzona była nauka języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Pierwszymi lektorami byli: Bernard Janik (j. niemiecki), Janina Kłobukowska (j. rosyjski), Jan Jasilkowski (j. angielski), Tekla Anna Szostakowska (j. francuski). W latach 1948-1950 opiekę nad lektorami sprawował prof. dr Witold Sylwanowicz – ówczesny dziekan Oddziału Stomatologii, a następnie prorektorzy d/s nauczania: prof. dr Józef Sawlewicz (1950-1956) oraz prof. dr Stanisław Hiller (1956-1958).

mgr Bernard Janik
mgr Bernard Janik
W następnych latach Studium Języków Obcych podlegało bezpośrednio J.M. Rektorowi Akademii Medycznej. Przewodniczącym zespołu lektorów został, jednomyślnie wybrany w dniu 2 grudnia 1954 roku, lektor języka niemieckiego mgr Bernard Janik, który na mocy Zarządzenia 5-1223/56 z dnia 23 listopada 1956 roku wydanego przez J.M. Rektora prof. dr Jakuba Pensona, został mianowany pierwszym kierownikiem Studium Języków Obcych. Funkcję tę pełnił aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 1974. Wspomnienie o Bernardzie Janiku.

Przez następne sześć lat kierownikiem Studium był mgr Roman Maksymiuk – wykładowca języka rosyjskiego. Ogólne zmiany po powstaniu związku zawodowego NSZZ „Solidarność” zaowocowały wyborem nowego kierownika Studium Języków Obcych, którym został, przy aplauzie całego zespołu nauczycieli, zasłużony starszy wykładowca języka angielskiego mgr Michał Czarnecki. Po Jego odejściu na emeryturę w roku 1991, w wyniku konkursu i przy pełnym poparciu lektorów mgr Wojciech Łojek (lektor języka angielskiego) sprawował funkcję kierownika do czerwca 1994 roku. Za Jego kadencji Studium realizowało szereg programów Erasmus-Sokrates i wyposażone zostało w pierwszy komputer i pierwsze ksero. W październiku 1994 roku kierownikiem studium został mianowany mgr Zdzisław Jaroszewicz – starszy wykładowca języka rosyjskiego.

mgr Roman Maksymiuk
mgr Roman Maksymiuk

W pierwszych latach prowadzenia lektoratów zajęcia odbywały się w salach wykładowych różnych zakładów teoretycznych i klinik AMG. W roku 1955 zostały wydzielone dla Studium trzy pomieszczenia przy ulicy Tuwima 25, a od nowego roku akademickiego 1957/58 Studium otrzymało siedzibę w nowo wybudowanym wówczas (a dzisiaj już nieistniejącym) baraku przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Zajęcia odbywały się w czterech salach dydaktycznych, a zespół lektorów, kierownik Studium oraz sekretariat mieli do dyspozycji jedno wspólne pomieszczenie. Z dniem 1 października 1977 roku Studium Języków Obcych otrzymało do dyspozycji pomieszczenia przy Alei Zwycięstwa 42, zajmowane dotychczas przez Zakład Anatomii, który dzięki wybudowaniu nowoczesnego budynku Collegium Biomedicum (wówczas nazywanego IBM) przeniósł się do nowej placówki.

W tym czasie języków obcych nauczali pracownicy etatowi, ale także wielu zatrudnionych w ramach godzin zleconych lektorów innych gdańskich uczelni. Mimo bardzo skromnej bazy socjalnej dla lektorów, wszyscy zachwycali się panującą tam serdeczną i wręcz rodzinną atmosferą, a także ogromnym zaangażowaniem pracowników.

Kilka lat później Studium poszerzyło się o pozostałe sale w budynku przy Alei Zwycięstwa 42, w których do tej pory mieścił się Zakład Historii Medycyny. W budynku tym przez wiele lat mieszkały trzy panie Moczulskie: pani Helena i jej dwie córki, Julia i Maria. Były to repatriantki z Wilna, które zatrudniono w dziale administracji Zakładu Anatomii, a po przejściu na emeryturę sprawowały opiekę nad budynkiem Studium.

mgr Michał Czarnecki
mgr Michał Czarnecki

Przez ponad 60 lat prowadzenia lektoratów w AMG zmieniały się programy i ilość godzin nauczania. Początkowo nauka języków obcych obejmowała I i II rok Wydziału Lekarskiego i Farmacji, w zakresie jednego wybranego języka nowożytnego oraz obowiązkowego języka rosyjskiego. W latach 70-tych wprowadzono zmiany dotyczące nauczania języków zachodnich. Językiem rosyjskim nadal obowiązkowo objęci byli wszyscy studenci I roku, natomiast zwiększono ilość godzin nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego (studenci od II do V roku). Wtedy też Studium otrzymało bardzo nowoczesne, jak na ówczesne czasy, pomoce naukowe (audiotrenery i magnetofony).

Nie dokończono jeszcze wdrażanego od 1977 roku wydłużonego nauczania języków zachodnioeuropejskich, a już w 1981 roku powrócono do systemu dwuletniego, a kilka lat później wprowadzono do programu lektoratów możliwość wyboru przez studentów nauczania języków zachodnich na poziomie początkującym lub zawansowanym.

Przemiany społeczno-polityczne w 1989 roku wpłynęły również na system nauczania języków obcych. Pierwszym językiem obowiązkowym stał się język angielski.

Od samego początku nauczania języków obcych w AMG studenci objęci byli również obowiązkową nauką języka łacińskiego na roku I. W latach 80-tych na Wydziale Lekarskim kurs łaciny realizowany był w systemie 120 godzin, które następnie zredukowano do 60. Wprowadzono również obowiązkowy, 30-godzinny lektorat dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego, co było ewenementem na skalę kraju – na żadnej innej uczelni medycznej takiego kursu nie było. Obecnie lektorat odbywa się w formie zajęć fakultatywnych, gdzie w korelacji z zajęciami klinicznymi studenci poznają zasady sporządzania w tym języku diagnoz, historii choroby, protokołów sekcyjnych i patomorfologicznych.

Prowadzona była także nauka języka polskiego dla studiujących w GUMed cudzoziemców, urozmaicana wspólnymi wizytami w muzeach i teatrach. Z inicjatywy studentów obcokrajowców zorganizowany został bal kostiumowy, na którym obowiązywały polskie stroje narodowe.

Współpraca nauczycieli ze studentami nie ograniczała się tylko do zajęć obowiązkowych. W latach 60-tych mgr Bernard Janik organizował wiele wycieczek zagranicznych oraz kursów językowych. Studenci przygotowywani przez lektorów brali udział w corocznych Olimpiadach Językowych (zwłaszcza języka rosyjskiego, angielskiego i francuskiego) zajmując wysokie lokaty, a także w konkursach wiedzy o ZSRR.

mgr Wojciech Łojek
mgr Wojciech Łojek

Studium Języków Obcych było też wielokrotnie wyróżniane za ogromny wkład w prace społeczne na rzecz Uczelni – tłumaczenia dla Rektoratu i Dziekanatów, przygotowanie studentów i przeprowadzenie egzaminów na praktyki zagraniczne, tłumaczenia do miesięcznika „Annales”, tłumaczenia laudacji Doktoratów Honoris Causa, a także organizowanie kursów językowych dla kadry naukowej zakładów teoretycznych i klinik. Za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej wysokie odznaczenia państwowe otrzymali: mgr Bernard Janik – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a mgr Edward Dombrowicz, mgr Józef Pietrzak, mgr Jan Jasilkowski i mgr Stella Pauli – Złote Krzyże Zasługi.

mgr Zdzisław Jaroszewicz
mgr Zdzisław Jaroszewicz

W latach 90-tych AMG poszerzyła znacznie swoją ofertę edukacyjną o nowe wydziały oraz licencjaty. Studium stanęło przed wyzwaniem jakim było objęcie wszystkich studentów nauką języka obcego. Opracowywano nowe programy, lektorzy Studium pisali skrypty do nauki języków uwzględniające tematykę medyczną. Nauczyciele brali udział w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach językowych i kursach dydaktycznych krajowych i zagranicznych, organizowanych między innymi przez British Council, Ambasadę Republiki Francji, Goethe Institut, Uniwersytet w Tibindze, Uniwersytet w Montpellier i Ambasadę Brytyjską. W 1989 i 2000 roku Studium zorganizowało ogólnopolską konferencję z udziałem lektorów uczelni medycznych oraz staż językowy lektorów języka francuskiego pod auspicjami Ambasady Republiki Francji i Uniwersytetu w Montpellier.

dr Beata Cygan
dr Beata Cygan

W roku 2006 po przejściu na emeryturę kierownika mgr Zdzisława Jaroszewicza funkcję p.o. kierownika sprawowała dr n. hum. Beata Cygan, która w kwietniu 2008 w wyniku konkursu została kierownikiem Studium. Od tego czasu, mimo zwiększonej liczby studentów i kłopotów lokalowych, organizacja pracy uległa ogromnemu usprawnieniu. W ciągu ostatnich dwóch lat poprawie uległo wyposażenie Studium w sprzęt audiowizualny nowej generacji. Lektorzy mają do dyspozycji laptopy i rzutniki multimedialne. Najnowszym nabytkiem są trzy tablice multimedialne.

Powołanie studiów anglojęzycznych w ramach wydziału Lekarskiego – tzw. English Division – spowodowało rozszerzenie nauczania języka polskiego w Studium. Zespół lektorów języka polskiego stworzył programy nauczania, a także został przygotowany autorski skrypt do nauki języka polskiego. W Studium prowadzona jest również nauka łaciny medycznej dla studentów ED w ramach ich zajęć fakultatywnych.

Obecnie Studium zatrudnia ponad 20 lektorów różnych języków i obsługuje ok. 3 tyś. studentów rocznie. W stałej ofercie jest nauka języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i polskiego, a także kurs łaciny medycznej. Wprowadzona została bogata oferta fakultetów profilowanych rozwijających umiejętności praktycznego posługiwania się językiem medycznym. Przeprowadzane są egzaminy ze znajomości języka do specjalizacji oraz egzamin z języka angielskiego dla kandydatów na Studia Doktoranckie.

Studium oferuje tłumaczenia oraz konsultacje językowe dla pracowników uczelni i studentów. W ramach działalności komercyjnej organizowane są kursy językowe dla pracowników i studentów.

Istotna rolę w Studium pełniły sekretarki. Wśród nich były panie: Ewa Majkowska, Violetta Lazerini, Teresa Stokłosa, Anna Rhodes, Teresa Gajewska i Bożena Lipka. Obecnie funkcję te pełni pani Barbara Mrozik.

W historii Studium nie brakowało barwnych postaci, jedną z nich była pani Brygida Sikorska, niezapomniana sprzątaczka, a później wieloletnia szatniarka.

W latach 2008-12, po raz pierwszy w swojej historii, Studium miało swojego reprezentanta w Senacie. Mgr Wojciech Łojek został wybrany jako przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Natomiast starszy wykładowca języka angielskiego mgr Elżbieta Perepeczko była członkiem Senackiej Komisji Statutowej.

W lipcu 2014 roku Studium przeniosło sie do nowowyremontowanego budynku przy ulicy Dębinki 1B koło Biblioteki Głównej oraz Collegium Biomedicum.

Od roku 2017 funkcję p.o. kierownika sprawuje dr n. hum. Anna Kuciejczyk.

Pracownicy Studium, 2001 r.
Pracownicy Studium, 2001 r.

Lektorzy i wykładowcy Studium Języków Obcych:

jęz. angielski

Jan Jasilkowski Irena Leśkiewicz Stella Pauli Magdalena Kruk-Penderson
Andrzej Zgorzelski Edward Peszyński Maria Okła Ewa Kocik
Zofia Boguszewska Betty Przybylska Krystyna Kostrzewa-Matejczuk Aleksandra Wysocka
Piotr Radzikowski Jolanta Mościanica Barbara Stus Joanna Matusiak
Ewa Brzozowska-Chowaniec Alicja Kubica Wojciech Łojek Anna Kuciejczyk
Magdalena Darczuk Ewa Mrozek Elżbieta Perepeczko Justyna Kowalczys
Ewa Sztaba-Chmielarz Jerry …....... Hanna Żadkowska
Michał Czarnecki Alicja Bogucka Elżbieta Krawczuk

jęz. niemiecki

Bernard Janik Hannelore Murawa Anna Soczyńska Stefania Sychta
Brygida Czepułkowska Anna Szaruga Janina Łaska Katarzyna Kwiatkowska
Leon Roppel Izabela Darecka Irena Hawro
Gizela Kubik Agnieszka Markowicz Kazimierz Wiklendt

jęz. łaciński

Dominik Wysocki Mirosław Bielewicz Zofia Sikora Lucyna Lewandowska
Barbara Mossakowska Józef Pietrzak Bożena Bruska Katarzyna Szwajkowska
Zenobia Pszczółkowska Roman Dzięgielewski Hanna Bednarczyk-Szulc
Feliks Krause Marta Filary-Dzięgielewska Anna Wikarjak
Jan Gruchała Jolanta Czyżma Beata Cygan

jęz. francuski

Zofia Sikora Mirosława Czerwińska-Polanowska
Tekla Anna Szostakowska Bożena Jakimczyk

jęz. rosyjski

Janina Kłobukowska Roman Maksymiuk Jan Befinger Józef Kul
Jacek Brzeziński Ludmiła Maksymiuk Augustyna Feret Zdzisław Jaroszewicz
Edward Dombrowicz Jadwiga Bibik Włodzimierz Jurec Daniela Pasińska
Regina Brudingier Danuta Befinger Teresa Kubale

jęz. polski

Helena Foerster Jadwiga Olszewska Alicja Zuzańska
Barbara Segiet-Kurska Marzena Kołtoniak

jęz. hiszpański

Bożena Jakimczyk