EGZAMINY DO SPECJALIZACJI - w roku akademickim 2020/2021

StartAktualnościEGZAMINY DO SPECJALIZACJI -...

EGZAMINY DO SPECJALIZACJI - w roku akademickim 2020/2021

12.10.2018

Terminy egzaminów do specjalizacji w semestrze letnim:
15.03.21
12.04.21
10.05.21
14.06.21

Celem egzaminu jest sprawdzenie stopnia opanowania języka obcego w zakresie umożliwiającym:
 1. rozumienie tekstu pisanego, a w szczególności korzystanie z literatury fachowej;
 2. porozumiewanie się z pacjentami (klientami) i przedstawicielami zawodów pokrewnych;
 3. poprawne formułowanie wypowiedzi na tematy związane ze specjalizacją.

Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni także posiadać orientację w czasopiśmiennictwie obcojęzycznym wybranej specjalności.

Egzamin składa się z części ustnej, przeprowadzany jest raz w miesiącu (oprócz lipca i sierpnia, czyli okresu urlopowego)

Wynik egzaminu wpisuje się do Karty szkolenia specjalizacyjnego lub wydaje się stosowne zaświadczenie.

Regulamin zdawania egzaminów z języka obcego do specjalizacji w czasie stanu epidemii

1. W czasie, gdy egzaminy w formie stacjonarnej nie mogą być prowadzone, będą odbywały się w sposób zdalny.
2. Na egzamin należy umawiać się telefonicznie pod numerem (58) 349 1127 (sekretariat SPNJO).
3. Egzamin w formie zdalnej składa się wyłącznie z części ustnej.
4. Egzamin przeprowadza komisja w składzie: kierownik SPNJO (przewodniczący) i nauczyciel prowadzący egzamin (egzaminator).
5. Egzamin prowadzony jest na zasadzie wideokonferencji, przy użyciu ogólnodostępnego narzędzia pozwalającego na jednoczesną obserwację i kontakt głosowy oraz na potwierdzenie tożsamości kandydata.
6. Kandydat zobowiązany jest posiadać i przedstawić na wizji dokument tożsamości na życzenie komisji.
7. Egzamin składa się z: kilku pytań do kandydata na temat związany z jego działalnością zawodową, przeczytania i przetłumaczenia krótkiego fragmentu tekstu specjalistycznego udostępnionego na ekranie, zadaniu trzech pytań do treści przeczytanego tekstu.
8. Doboru tekstu dokonuje egzaminujący, tekst nawiązuje merytorycznie do specjalizacji kandydata.
9. Po zakończonym egzaminie komisja informuje kandydata o uzyskanym wyniku. Wynik zostaje zaprotokołowany i będzie przechowany w dokumentacji jednostki (SPNJO).
10. Po zdanym egzaminie, kandydat otrzymuje (pocztą lub w formie skanu) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego specjalistycznego.
11. Zastrzeżenia do przebiegu egzaminu można zgłaszać wyłącznie drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od egzaminu.

Istnieje możliwość zdawania w tym samym podejściu także bezpłatnego egzaminu do doktoratu – w takim przypadku część ustna jest rozszerzona o pytania związane z doktoratem (teza, badania, piśmiennictwo itp.). Chęć zdawania dwóch egzaminów jednocześnie prosimy deklarować przy zapisywaniu na konkretny termin egzaminu. Wynik egzaminu doktorskiego z j. obcego wpisuje się na stosowny protokół Z DATĄ ZDAWANIA egzaminu.

Opłata za egzamin do specjalizacji – 150 zł
Wskazaną kwotę należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

nr 76 10901098 0000 0000 09015327

LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK ANGIELSKI:
 1. Textbook of Internal Medicine, ed. Kelly, vol.1 & vol.2, Lippincott, 1989
 2. J.Ciecierska, B.Janike – English for Medicine, Wyd. Lek. PZWL, 2007
 3. E.Donesch-Jeżo – English for Medical Students and Doctors, 1 & 2 ,Wyd. Przegląd Lekarski, 2000/2001
 4. E.Donesch-Jeżo – English in Dentistry, Wyd. Przegląd Lekarski, 1999
 5. G.Wawer, E.Stańska-Bugaj – English for Dentistry, Wyd. Lek. PZWL, 2007
 6. K.Studzińska-Pasieka, M. Otto – Open Your English Wide, Bestom, 2000
 7. E.Donesch-Jeżo – English for Students of Pharmacy and Pharmacists, Wyd. Przegląd Lekarski, 2007
 8. Internet
LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK NIEMIECKI:
 1. Weiss-Wilk I., Drebenstedt M., Język niemiecki dla studentów medycyny, Kraków 1997
 2. Szafrański M., Deutsch für Mediziner. Język niemiecki dla medyków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 3. Nazarska-Brzeska A., Rund um den Zahn. Deutsch für stomatologische Fachkräfte, Łódź 2005
 4. Szafrański M., Deutsch für Zahnmediziner, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
 5. Weiss-Wilk I., Drebenstedt M., Język niemiecki dla studentów farmacji, Kraków 1998
 6. Tafil-Klawe M., Podręczny słownik medyczny polsko-niemiecki i niemiecko-polski,Warszawa 1998
 7. Polecane strony internetowe: www.netdoktor.de; www.gesundheit.de; www.portal-der-zahnmedizin.de;
LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK HISZPAŃSKI:
 1. Echeverría J.J., El manual de odontología, Elsevier – Masson, 2007
 2. Fuster V., La ciencia de la salud, Booket, 2008
 3. Gómez de Enterría J., Servicios de salud, SGEL, 1994
 4. Hansen JT, Anatomia clínica, Masson, 2006
 5. Herrera Carranza J., Manual de farmacia clínica y atención farmacéutica, Elsevier, 2006
 6. Juan C. R., Prada M., Temas de salud, Edinumen, 2008
 7. Reyes L. F., Ciencias de la salud, Universidad de Alcalá, 2005
 8. Internet
LITERATURA POMOCNICZA DO EGZAMINU NA SPECJALIZACJĘ – JĘZYK FRANCUSKI:
 1. Anselme B., Le corps humain, Nathan, 2000
 2. Chevalier J., Précis de terminologie médicale, Maloine, 1995
 3. Fassier T., Le français des médecins, PUG, 2008
 4. Lautrou A., Anatomie dentaire, Masson, 1997
 5. Moulin M., Pharmacologie, Masson, 1998
 6. Mourlhon-Dallies F., Tolas J., Santé-médecine.com, CLE International, 2007
 7. Quérin S., Dictionnaire des difficultés du français médical, Edisem-Maloine, 2007
 8. Internet